Verslag dorpsgesprek op 25 februari

Maandagavond 25 februari was er een dorpsgesprek in Waskemeer.  De inwoners spraken over de ambities voor het dorp/de buurt en wat ze belangrijk vinden. Daarnaast ging het over wat inwoners zelf wilden doen om deze ambities te verwezenlijken. Een verslag.

Ongeveer 45 inwoners van Waskemeer praatten in 3 groepen over de volgende onderwerpen:

 1. Elkaar kennen en helpen
 2. Voorzieningen en activiteiten als verbinding in het dorp (in 2 groepen besproken, veel mensen kozen dit onderwerp)
 3. Gebrek aan jeugd en activiteiten voor jeugd

Deze onderwerpen waren door dorpsbewoners zelf aangedragen door huis-aan-huis-interviews en dankzij de uitnodiging waarop Waskemeerders in konden vullen. De vier groepen hebben in twee rondes over ‘hun’ onderwerp gesproken. Ze spraken over de ambities voor het dorp/de buurt en wat ze belangrijk vinden. Daarnaast ging het over wat inwoners zelf wilden doen om deze ambities te verwezenlijken. Een verslag per thema.

Thema 1: Elkaar kennen en helpen

 • Idee: een buurtapp maken voor klusjes/iets lenen/oppas/mag ik meerijden/wie kan boodschappen halen.
 • Als je (als jeugd) niet op een sport zit mis je snel de verbinding.
 • We missen een ontmoetingsplek, waar je altijd even heen kunt. Geeft gelijk een loopje.

Thema 2: Voorzieningen en activiteiten als verbinding in het dorp

Verkeersveiligheid (bij school, verlaagde stoepen, weg richting Haule)

 • Anne-Marie, Jef en Jan gaan in gesprek met Arjan Janssens (Verkeer) van de gemeente Ooststellingwerf over de verkeersonveilige situaties die zij signaleren en de potentiële oplossingen. Ze leggen hierbij zelf de verbinding met mensen van DES Waskemeer zodat zij aangehaakt en op de hoogte zijn. Heeft u ook verbetersuggesties wat betreft verkeer? Geef ze door aan Anne-Marie van Zoelen, azoelen@gmail.com, Jan Witteveen, jan@420media.nl of Jef Zwolsman, jefzwolsman@home.nl.
 • Meer sociaal, meer elkaar ontmoeten, specifiek voor jeugd: ontmoetingsplek
  Inez en Anouk pakken dit op. Voorlopig leggen zij het accent bij jeugd. Ze gaan in overleg met de jongeren over hun behoeften. Heeft u hier ideeën over of wilt u meedoen? Neem contact op met Inze Haaisma, inezdijk@gmail.com of Anouk Pothoven (buurtsportcoach bij Scala), apothoven@scala-welzijn.nl
 • Zorgen dat mensen elkaar kennen
  Anne-Marie geeft bovenstaande tips door aan Plaatselijk Belang en de redactie van de Waskemaere. Heeft u ook tips? Geef ze door aan Anne-Marie van Zoelen, azoelen@gmail.com.
 • Spontane ontmoetingen mogelijk maken
  De groep ziet vooral iets in het onderzoeken van de mogelijkheden voor een herberg en/of een dorpswinkeltje. Jan, Jef en Reinder pakken dit op. Zij plannen een gesprek hierover en zorgen dat dorpsgenoten die dat willen, hierbij aan kunnen sluiten. Heeft u hiervoor belangstelling? Neem contact op met Jan Witteveen, jan@420media.nl of Reinder de Roos, reinderderoos@gmail.com of Jef Zwolsman, jefzwolsman@home.nl.
 • Zonnepark in Waskemeer
  Jan loopt hier warm voor en neemt het initiatief. Hij vraagt hier Rik bij en nog een aantal andere inwoners. Heeft u hiervoor belangstelling? Neem contact op met Jan Witteveen, jan@420media.nl.
 • Mogelijkheden tot laagdrempelige ontmoeting
  Het dorpshuis gaat veranderen. Dit biedt ook kansen! Is een terras mogelijk? Is de locatie wel zo aantrekkelijk? In mei willen ze het presenteren. Goed om hiervoor nog een bijeenkomst te beleggen met allerlei inspiratie vanuit deze avond en of dit ingepast kan worden. Met bestuur datum prikken en inwoners uitnodigen. Gemeente sluit aan. Meerdere mensen geven aan hierin als vrijwilliger een bijdrage te willen leveren als bij beheerder van een hertenkampje, vrijwilliger voor het theehuis. Gemeente (Harma van der Roest) gaat navragen wat de mogelijkheden zijn van bijvoorbeeld een opbouwwerker in Waskemeer. Terugkoppeling in april.
 • Inrichting leefomgeving
  Kijken of er contact gelegd kan worden met de scholen hiervoor. Dat bijvoorbeeld Liudger leerlingen dit ontwerpen en er een aanvraag kan komen uit t fonds. En de moestuintjes samen met de basisschool gerealiseerd kunnen worden, eventueel met IVM etc. Gemeente (Harma van der Roest) legt eerste contact. Koppelt voor april terug.
 • Genoemd en als kans bevonden maar nog niet concreet gemaakt in actie:
  • Buurtapp / facebook / Buurbook
  • Meer bloemen in de straten
  • Paasbult voor het hele dorp
  • Invulling voor leegstand Meester Van Hasselt School

Thema 3: Gebrek aan jeugd en activiteiten voor jeugd

 • Aanspreekpunt zijn (veiligheid)
 • Jeugd begeleiden naar een grotere sociale controle
 • Waar heeft de jeugd behoefte aan
 • Vrijwilliger zijn (activiteiten)
 • Een leuke locatie (Herberg)
 • Bereikbaar zijn (overlast beperken)
 • Toezicht (veiligheid)
 • Meer vertrouwen

We hebben alles gebundeld naar 4 thema’s: saamhorigheid, activiteiten, ontmoetingsplek, veiligheid. We hebben verschillende onderwerpen de revue laten passeren. We hebben gesproken over hoe je de jeugd buiten voetbal om ook aangesloten krijgt. Tussen scholen en verenigingen weinig overleg is. Er weinig activiteiten zijn voor de jeugd, die verbindend zijn.  Maar het belangrijkst voor de groep is dat we liever met dan over de jeugd praten. Dit was vanavond lastig omdat er geen jeugdigen waren. De hamvraag is dan ook hoe komen we met de jeugd in gesprek? Heeft u daar nog ideeën over?

Actie?

Starten met contact leggen met de jeugd. We spreken af dat we binnenkort een avond gaan plannen omdat dit vanavond door tijdgebrek niet lukte. We spreken af dat elke avond een verslagje gemaakt wordt en als nieuwbrief beschikbaar is. Na vanavond bieden we andere dorpsbewoners ook aan om mee te doen in onze groep of zich in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Wilt u aansluiten of heeft u een idee rondom jeugd? Neem contact op met Jacky Latumalea, jlatumalea@scala-welzijn.nl.

Conclusie

Bij thema 1 en 2 bleek dat we vooral een ontmoetingsplek missen. Met de recente ontwikkelingen bij het dorpshuis (verbouwing, dorpshuiscoördinator) kan hier verandering in komen. Maar dan moeten we het wel samen doen. Ook bij thema 3 bleek dat we vooral samen met de jeugd moeten ontdekken wat we kunnen doen. Dat betekent bijvoorbeeld praten met elkaar, met de jeugd, de activiteiten promoten, bijspringen als vrijwilliger, elkaar helpen en nieuwe dorpsbewoners nog meer bij Waskemeer betrekken.

Iedereen is welkom op activiteiten die in het dorp georganiseerd worden. Samen houden we het dorp leefbaar.

Heeft u nog ideeën?

Heeft u nog ideeën, suggesties met betrekking tot bovenstaande thema’s? Of heeft u ideeën voor activiteiten voor jong én oud? En wilt u daar zélf een bijdrage aan leveren? Neem contact op met de betreffende contactpersonen die bij de ideeën staan. Of laat het weten bij Plaatselijk Belang DES via des.waskemeer@gmail.com. Dan kijken we samen naar wat er mogelijk is.