Algemene ledenvergadering Plaatselijk Belang Waskemeer

Algemene ledenvergadering Plaatselijk Belang Waskemeer

Het bestuur van de vereniging voor Plaatselijk Belang Waskemeer DES nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de jaarvergadering op maandag 11 maart 2019 om 20.00 uur in Dorpshuis ’t Ald Leger te Waskemeer.

 1. Opening / Mededelingen
 2. Vaststellen notulen jaarvergadering* dd 19-02-2018;
  deze zijn te raadplegen via www.waskemeer.nl
 3. Financieel verslag  + Verslag kascommissie
 4. Contributie 2019
 5. Bestuurssamenstelling
  Wij zijn op zoek naar nieuwe penningmeester en secretaris; eventuele geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij het bestuur.
 1. Evaluatie Dorpsgesprek van 25 februari 2019
 2. Verlichting boven de vaart
 3. Vragen aan gemeentebestuur
 4. Rondvraag
 5. Sluiting

NOTULEN 2018
Notulen ledenvergadering 19-02-2018

AGENDA
Agenda ledenvergadering 2019