waskemeer.nl

Buurtverenigingen

Kruisweg / Willem Kroeze
devriesjohan@ziggo.nl

Roel en Poel
roelenpoel@gmail.com

Heideblomke
yroijinga@hotmail.com

Klaverblad
zweep007@planet.nl

Foar Teake del
s.tabak@home.nl

Yn ‘e Mande
h-dekker@hotmail.com

Brege oant Bocht
j-pvanbergen@home.nl

Groot Middenbuurt
jongstui@hotmail.com

De Slinger
slingerbuurt@gmail.com

Mei inoar ien
aledevos@ziggo.nl

Permanente koppeling naar dit artikel: http://waskemeer.nl/buurtverenigingen/