Update vanuit de werkgroep Verkeersveilig Waskemeer

Update vanuit de werkgroep Verkeersveilig Waskemeer

Een update van de werkgroep Verkeersveilig Waskemeer plaatst bij deze een update, omdat er wat onrust en onduidelijkheid heerst in het dorp. Bij deze:

Beste Waskemeerders,

Zoals jullie gemerkt hebben zijn er opnames gemaakt, vanwege de verkeersveiligheid in het dorp. Hierin is de onveiligheid rondom het vrachtverkeer uitgelicht. We zien dat er op social media wat onrust en onduidelijkheid heerst rondom deze opnames en dat er namens het dorp gesproken wordt. We kiezen ervoor om dit bericht op de website te plaatsen en in de volgende uitgave van de Waskemare, zodat we de meeste Waskemeerders kunnen bereiken. Als werkgroep willen we jullie meenemen in het ontstaan van deze werkgroep. Deze is in 2019 ontstaan n.a.v. het dorpsgesprek wat door de gemeente georganiseerd was en bestaat uit Thea Elzinga, Anne-Marie van Zoelen en Jan Witteveen. Tijdens het dorpsgesprek bleek dat een behoorlijk aantal dorpsgenoten zich zorgen maken over de verkeersveiligheid hier en wij dus ook. Om de verkeersveiligheid hier te vergroten is de werkgroep opgericht.

Als werkgroep staan we in nauw contact met de gemeente over het verbeteren van de verkeersveiligheid in Waskemeer. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • De hoge snelheid van de automobilisten door het dorp
  • Zebrapaden voor een veilige oversteek.
  • Het meten van de snelheid door de zogeheten “Smiley’s”
  • Het delen van de weg door verschillende weggebruikers, denk hierbij aan het markeren van een fietspad op de weg.
  • Het gedrag/bewustwording van de weggebruikers. Denk hierbij ook aan een schoolproject.

Tot nu toe heeft dit als resultaat gehad dat de snelheid gemeten is/wordt door de Smiley’s en de aanschaf van 4 gele mannetjes die binnenkort geplaatst gaan worden. Hiermee kunnen we weer verder in gesprek met de gemeente.

Een belangrijk onderwerp is ook het doorgaande vrachtverkeer wat nog steeds vanaf de N381 via Waskemeer naar Haulerwijk rijdt. In de bijlage wordt ingegaan op de wegcategorisering en kunnen jullie lezen waarom dit een sluiproute is. Het doorgaande vrachtverkeer zorgt voor gevaarlijke situaties in ons dorp, maar ook de Leidijk is te smal voor elkaar passerende vrachtwagens, waardoor er diepe sporen in de bermen zitten. Zeer regelmatig krijgen we hier op-en aanmerkingen over, ook van mensen van buiten af. Het doorgaande vrachtverkeer vanaf de N381 via Opperhaud Mare- Klein Groningen – Leidijk – Waskemeer- langs de vaart naar Haulerwijk hoort hier niet meer. Dit heeft alles met de N381 te maken, die nu vanaf Drachten naar Oosterwolde vierbaans is gemaakt de zogenaamde 2 x 2 uitvoering.

De doelstelling van de N381 2 x 2 is een betere stroomfunctie en een veiliger onderliggend wegennet. Waskemeer hoort bij dit veiliger onderliggend wegennet. De provincie heeft hier in 2009 de scheiding getrokken; Waskemeer hoort er wel bij maar Haulerwijk niet. Vanuit het N381 project bekeken achten wij de provincie dus primair verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid hier in het dorp en op de Leidijk. Ook is de provincie eigenaar van de hele N917 en dus ook het stuk tussen Waskemeer en Haulerwijk.

De provincie en gemeenten Ooststellingwerf en Opsterland zijn dus samen eigenaar van de hele sluiproute. Echter het tweede gedeelte Leidijk, Klein Groningen en de Opperhaud- Mare is van de gemeente Opsterland. Om die reden focussen wij ons als werkgroep op onze eigen gemeente en de provincie.

In 2009 heeft plaatselijk belang Haulerwijk, samen met een aantal andere plaatselijke belangen gevraagd om een nieuwe gebiedsontsluitingsweg vanaf de noordzijde van Haulerwijk ( industrie) naar de N381. Dit idee kwam van onze dorpsgenoot Jan Sierts en het plan kreeg dus ook de naam; ‘plan Sierts’. Helaas heeft de provincie destijds besloten dit niet te doen, een gemiste kans voor dit gebied. De visie van de provincie is steeds geweest, het zware vrachtverkeer wat vanaf Drachten komt en naar Haulerwijk wil, via Oosterwolde te laten rijden. Dit is ook de reden dat de wegwijzers met Haulerwijk route N381 (Veenhuizen) zijn geplaatst langs de N381.

Eind mei 2019 ( vrij snel na de oprichting van de werkgroep) heeft Jan een afspraak in het provinciehuis gehad met toenmalig verantwoordelijk gedeputeerde Sietske Poepjes. Ongeveer 6 weken later is de portefeuille infrastructuur overgegaan van Sietske Poepjes naar Avine Fokkens. Ongeveer 7 maanden later, in maart van 2020 is de provincie met een rapport gekomen. Hierover hebben Anne-Marie en Jan eind oktober 2020 coronaproof gesproken met de wethouder van onze gemeente en gedeputeerde Avine Fokkens. In dit gesprek heeft ze o.a. gezegd dat de provincie nadenkt over het verplaatsen van Boonstra transport uit Haulerwijk naar de snelweg, op kosten van de provincie. Echter de gedeputeerde heeft in dat gesprek geen enkele toezegging gedaan om de zaak op te lossen.

We werken en wonen samen in dit gebied en moeten het ook met z’n allen doen. Mede vanuit die optiek hebben we na het gesprek met de gedeputeerde ook een gesprek gehad met Willem Boonstra als directeur van het gelijknamige transportbedrijf, over de hele situatie. Samen waren we het er over eens dat we de in 2009 gevraagde gebiedsontsluitingsweg vanaf de noordkant van Haulerwijk rechtstreeks op de N381, erg missen en daar lopen we nu tegen aan. We hebben de gemeente en provincie opgeroepen met de vervoerders in Haulerwijk in gesprek te gaan en vinden dat gemeente en provincie het netjes met de vervoerders op moeten lossen.

Vervolgens hebben we gesprekken gevoerd met plaatselijk belangen van Wijnjewoude, Donkerbroek en Haule. Ook die hebben nog steeds hinder van het doorgaande vracht sluipverkeer vanaf de N381. We hebben als werkgroep op 19 januari dan ook namens de omliggende dorpen en het Liudger een brief over het vracht sluipverkeer gestuurd naar provinciale staten en onze gemeenteraad. Hierin staat dat we het advies van VeiligVerkeerNederland ondersteunen. Dit advies lezen jullie in de bijgevoegde brief; het afsluiten van het doorgaande vrachtverkeer in Waskemeer, Haule, Donkerbroek, Wijnjewoude en Bakkeveen. Vrachtverkeer met bestemming in de genoemde dorpen mag uiteraard niet in de toegang worden beperkt.

De reacties die we tot nu toe hebben gehad van gemeenteraadsleden en fracties van provinciale staten zijn positief. De fracties van provinciale staten bedanken ons ook voor het sturen van de brief wat we als bijzonder ervaren. De PvdA fractie van provincale staten heeft zelfs een persbericht uitgedaan dat ze vragen gaan stellen aan de gedeputeerde. Hierop heeft Omrop Fryslan vorige week een interview voor de radio gedaan. Dit is te horen op: https://www.omropfryslan.nl/nijs/1030740-steatefraksje-pvda-wol-unfeilige-ferkearssituaasje-waskemar-oanpakke

Zoals correct wordt aangegeven in het interview, deze sluiproute is blijven liggen in het N381 project. We vinden als werkgroep dat het onze taak is om de verantwoordelijkheid te leggen bij de gemeente en provincie die ieder voor een deel eigenaar van de sluiproute zijn. Voor ons houdt het hierbij dan nu ook bijna op. Het is nu afwachten wat de brief aan de gemeenteraad en provinciale staten, dan ook concreet gaat opleveren.

We mogen ondertussen wel zeggen dat we als dorp een bijzondere band hebben met Omrop Fryslân, waarin we regelmatig als dorp zijn te zien en te horen Dus een reportage over het doorgaande vrachtverkeer kon haast niet uitblijven en zijn we blij mee. Ook de kranten haken aan. Wat in de kranten wordt geschreven hebben we als werkgroep geen enkele invloed op. Om eerst een stuk ter goedkeuring te lezen, daar staan kranten helaas niet voor open en vinden we jammer. Hiermee voorkom je foutieve aantallen, zoals de hoeveelheden vrachtwagens die door het dorp komen.

Als werkgroep vinden we dat onze bebouwde kom, de Leidijk en Compagnonsweg niet geschikt zijn voor het doorgaande vrachtverkeer. De functie van Jan is woordvoerder richting gemeente, provincie en pers vandaar dat zijn naam regelmatig naar voren komt.

We krijgen ook veel, eigenlijk alleen maar negatieve reacties, op de herinrichting van de Compagnonsweg. Dit is een verhaal apart en een fiasco, evenals de verbreding van de Oude Wijk. Over de verbrede Oude Wijk is al vaker door DES en buurten aan de bel getrokken bij de gemeente maar nooit reactie gehad.

We hopen met dit schrijven duidelijkheid te hebben gegeven in de gang van zaken. Laten we met z’n allen ons dorp verkeersveilig en leefbaar houden Vragen, reacties en ideeën kunnen gerust worden gesteld aan de leden van de werkgroep via verkeersveiligwaskemeer@gmail.com

We horen graag van jullie!

Met vriendelijke groet, Anne – Marie van Zoelen, Thea Elzinga, Jan Witteveen