Ter inzage: PvE aanbesteding busvervoer

Vandaag (4 februari 2020) hebben Gedeputeerde Staten het ontwerp Programma van Eisen (hierna ontwerp PvE) aanbesteding busvervoer Fryslân 2022 vastgesteld en openbaar ter inzage gelegd. De inspraakperiode loopt van 4 februari tot 17 maart 2020.

Het ontwerp PvE is op te vragen via de volgende link: www.fryslan.frl/aanbestedingbus2022. Hier vindt u ook informatie over hoe u uw reactie kunt indienen bij de provincie. Uw college kan ook middels een brief reageren op het ontwerp PvE. U kunt uw brief richten aan: Gedeputeerde Staten van Fryslân, Afdeling mobiliteit, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden o.v.v. reactie ontwerp Programma van Eisen aanbesteding busvervoer Fryslân 2022