waskemeer.nl

Uitnodiging en agenda ledenvergadering 2022


Het bestuur van de vereniging voor Plaatselijk Belang Waskemeer D.E.S. nodigt u uit om bij haar ledenvergadering te zijn op maandag 14 maart om 19.30 uur. De ledenvergadering vindt plaats in dorpshuis ’t Âld Leger te Waskemeer met inachtneming van de dan geldende regels.

Wij gaan ervan uit dat het fysiek kan. Mochten de maatregelen toch zodanig veranderen dat fysiek niet mogelijk is (bijvoorbeeld vanwege een (avond)lockdown, gesloten dorpshuis, of minder dan 10 aanwezigen etc.), dan vindt de ledenvergadering online plaats via deze link: https://meet.google.com/zyr-qpfc-vfd. Het is niet mogelijk om de vergadering online bij te wonen als deze fysiek plaatsvindt. Twijfelt u of de vergadering online of fysiek is? Neem dan contact op met ons op via des.waskemeer@gmail.com.

De agenda voor deze avond is als volgt:

1.Opening / Mededelingen

2. Terugblik ‘ledenvergadering 2021’ (ipv notulen)

3. Bestuurswisseling
Aftredend bestuurslid en niet herkiesbaar: Sumitra Otter
Wij zoeken nieuwe bestuursleden; nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij het bestuur.

4. Projectenlijst

  • Verkeersveiligheid (Albert Grootenhuis)
  • Fietsknooppuntroute (Bram van den Ende)
  • Groener Waskemeer (Karin Tersmette)
  • Herzien statuten in het kader van de WBTR (Rinze Sikma)
  • Mogelijke nieuwe projecten?

5. Financieel verslag + verslag kascommissie (Jan Tabak)

6. Contributie en welzijnssubsidie 2022-2023 (Jan Tabak)
Het bestuur stelt voor om de contributie 2022-2023 van leden op dezelfde hoogte te houden (5 euro per jaar). Dit bedrag wordt automatisch geïncasseerd bij leden die die hiervoor toestemming hebben gegeven. Daarnaast stelt het bestuur voor om de welzijnssubsidie 2022-2023 te verhogen van 200 euro naar maximaal 400 euro. Tevens stelt het bestuur voor om de voorwaarden aan te passen: er mag 50 procent van de begroting gesubsidieerd worden door de welzijnssubsidie, met een maximum tot 400 euro.

7. Vragen aan het gemeentebestuur

8. Rondvraag

9. Sluiting

Permanente koppeling naar dit artikel: http://waskemeer.nl/uitnodiging-en-agenda-ledenvergadering-2022/