De Wâldploech bestiet 40 jier

De Wâldploech bestiet 40 jier! Ieke Otter en Tiny Zandberg waarden ôfrûne sneon nei de útfiering huldige, sy sitte ek al 40 jier by De Wâldploech. Dûbeld feest! De foto’s stean hjir ûnder. 

Kommend wykein fiert De Wâldploech noch twa kear it stik ‘De Goate’ op yn it doarpshús ’t Âld Leger in Waskemar.